Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává obchodní společnost Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 24, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119 (dále jen „Společnost“), která je hlavním pořadatelem Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech JEDEN SVĚT (dále jen „Festival“) a webových stránek www.jedensvet.cz. 

VOP se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Objednávání, platba a dodací podmínky

Při objednání Předmětu na www.jedensvet.cz se postupuje tak, že Nakupující vloží vybraný Předmět do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení daňového dokladu (potvrzení o koupi) a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele.  

Nakupující může v případě objednání Předmětu platit pouze pomocí platební karty. 

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s vystaveným daňovým dokladem na e-mailovou adresu Nakupujícího. Tuto adresu zadává Nakupující v druhém kroku objednávky. 

Po dokončení objednávky Nakupujícím bude zboží připraveno k výdeji za dva až tři pracovní dny na adrese sídla společnosti Šafaříkova 17, Praha 2 (na recepci). Předměty si bude možno vyzvednout každý všední den od 10:00 do 17:00, případně v jiný čas po domluvě přes e-mailovou adresu, která je uvedena v e-mailu, který potvrzuje objednávku. 

Pro Nakupující, kteří se nemohou pro Předměty dostavit osobně, existuje možnost zaslat Předmět přepravní službou. Poskytovatel si neúčtuje balné ani poštovné. 

Poplatky za platbu odpovídají aktuálním ceníkům banky Nakupujícího. 

 

Reklamace

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. 

Provozovatel vyřizuje reklamace týkající se druhu nebo počtu zaslaných Předmětů, jejich provedení nebo jejich nezaslání. 

V případě nedoručení potvrzení z důvodu chybně zadané elektronické adresy může Nakupující požádat o zaslání na adresu novou a Provozovatel se mu pokusí vyhovět a zaslat email znovu. 

 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Nakupujícím Provozovateli v průběhu objednávky na www.jedensvet.cz jsou důvěrné. 

Nakupující je povinen neprodleně oznámit Provozovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky. 

Provozovatel je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR. 

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Nakupujícího v rozsahu uvedeném v objednávce Předmětu. 

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Provozovatele a na oprávněném zájmu Provozovatele. 
 

Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

vyřízení objednávky,

evidence objednávek,

statistické účely,

plnění právních povinností Provozovatele.

 

Osobní údaje budou Provozovatelem uloženy po dobu: 

po dobu trvání smluvního vztahu, 

po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví), 

 

Osobní údaje Provozovatel neprodává ani jinak nepředává dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří umožňují komunikaci s Nakupujícím. Dále může Provozovatel sdělit jméno a údaje o objednávce bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet. 

 

Práva Nakupujícího:

právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Provozovatel zpracovává, 

právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování, 

právo požadovat po Provozovateli výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Provozovateli, 

právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Kontaktní údaje Provozovatele: Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaje: info@jedensvet.cz. 

 

Závěrečná ustanovení

Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách www.jedensvet.cz. 

Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit a doplňovat. Pro Nakupujícího i Provozovatele jsou závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky. 

V případě reklamace je Nakupující povinen informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu: info@jedensvet.cz. V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky. Pokud jde o Předměty, jsou těmito údaji kromě identifikačních údajů Nakupujícího též datum objednávky a číslo objednávky, které Nakupující obdržel v potvrzujícím emailu. 

 

© 19992024 Člověk v tísni o.p.s., Powered by DataKal StarBase